tour and package

تورهای استانبول

استانبول یا قسطنطنیه بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگهٔ بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را ازیکدیگر جدا می‌کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع است.

استانبول

اعتبار تا 15 - اردیبهشت

استانبول

اعتبار تا 9 - فروردین

استانبول

اعتبار تا 10 - خرداد

استانبول

اعتبار تا 10 - خرداد

استانبول

اعتبار تا 15 - اردیبهشت

استانبول

اعتبار تا 15 - اردیبهشت

استانبول

اعتبار تا 10 - خرداد

استانبول

اعتبار تا 23 - خرداد
توضیح تور

استانبول

اعتبار تا 7 - اردیبهشت

تور استانبول

تور 3 شب و 4 روز استانبول با پ...