پیگیری وضعیت قرارداد

کاربر گرامی برای پیگیری وضعیت قرارداد خود موارد خواسته شده را تکمیل نمایید

شماره قرارداد

تلفن همراه

مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - بارسلونا

مسیر تهران به بارسلونا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - کوالالامپور

مسیر تهران به کوالالامپور

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
800,000 ریال 10,000,000 ریال 10,000,000 ریال 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 2 روز مانده تا پرواز 3
کوالالامپور - تهران

مسیر کوالالامپور به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
500,000 تومان 500,000 تومان 500,000 تومان 5 روز مانده تا پرواز 3
آمستردام - تهران

مسیر آمستردام به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 4 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
90 % 90 % 90 % 1 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 3 روز مانده تا پرواز 2
40 % 40 % 40 % 5 روز مانده تا پرواز 3
30 % 30 % 30 % 10 روز مانده تا پرواز 4
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
70 % 70 % 70 % 3 روز مانده تا پرواز 3
0 % 30 % 30 % 5 روز مانده تا پرواز 4
تهران - شانگهای

مسیر تهران به شانگهای

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 2 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 4 روز مانده تا پرواز 3
شانگهای - تهران

مسیر شانگهای به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 2 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 4 روز مانده تا پرواز 3
تهران - آنتالیا

مسیر تهران به آنتالیا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 90 % 90 % 1 روز مانده تا پرواز 1
100 % 50 % 50 % 3 روز مانده تا پرواز 2
تهران - آمستردام

مسیر تهران به آمستردام

غیرقابل استرداد

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 4 روز مانده تا پرواز 3
تهران - مارماریس

مسیر تهران به مارماریس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 4 روز مانده تا پرواز 3
مارماریس - تهران

مسیر مارماریس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 4 روز مانده تا پرواز 3
تهران - پکن

مسیر تهران به پکن

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
80 دلار 80 دلار 80 دلار 2 روز مانده تا پرواز 2
تهران - دبی

مسیر تهران به دبی

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
0 % 0 % 100 % 1 روز مانده تا پرواز 1
100 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 2
تهران - ایروان

مسیر تهران به ایروان

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 5 روز مانده تا پرواز 3
تهران - دنیزلی

مسیر تهران به دنیزلی

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 7 روز مانده تا پرواز 3
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1